Hor Meisieskool Bloemhof
12.jpg

Skoolgeld en losiesgeld vir 2017

Tydens die Algemene Jaarvergadering gehou op 24 Oktober 2016 is ‘n resolusie, deur die meerderheid van die ouers teenwoordig, vir die verpligte skoolfonds vir 2017 aanvaar. Die skoolgeld sal R26 300-00 per leerder beloop.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

 • Beide ouers/voogde wat die aansoekvorm onderteken, is verantwoordelik vir die betaling van die skool- en vakgeld.
 • Die skoolgeld van R26 300-00 is eenmalig vooruitbetaalbaar voor 15 Februarie 2017. Daar sal wel grasie verleen word vir die afbetaling van hierdie bedrag (sien onderstaande tabelle).
 • Ingevolgde Afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag hulpbehoewende ouers aansoek doen om subsidie vir skoolgeld. Subsidies sal volgens ‘n goedgekeurde glyskaal toegeken word. Hierdie vorm sal aan die begin van die skooljaar by die betaalkantoor beskikbaar wees. Aansoeke moet ons nie later as 31 Maart 2017 bereik nie.
 • Indien die verpligte skoolgeld nie betaal word soos ooreengekom nie, mag die skool ingevolge Afdeling 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, u geregtelik vervolg, waarvan die koste vir u rekening sal wees.
SKOOLGELD 2017MAANDELIKS
(10 maande)
KWARTAALLIKSJAARLIKS
Tjeks betaalbaar aan:
Bloemhof Skoolfonds
R2 630-00 R6 575-00 R26 300-00

 

ONKOSTE VAN VAKKE WAT DEUR BLOEMHOF GEFASILITEER WORD    
Musiek: Eksterne individuele onderrig (buite-dosente) Ouer betaal direk aan
buite-dosent
Buite-dosent bepaal
Kuns as vak Ouer betaal direk aan PJ
Olivier Kunssentrum
 
Ingenieursgrafika en –ontwerp (IGO) Addisionele koste per jaar aan skool betaalbaar
R2 000 (2017)

BETAALWYSES VIR SKOOL- EN VAKGELD

 1. Eenmalige betaling van R24 985-00 voor of op 15 Februarie 2017. Die afslag geld nie in geval van kontantdeposito’s of –betalings nie.
 2. Betaling per debietorder: 10 maandelikse aftrekkings van R2 630-00 vanaf 2 Februarie 2017 tot 2 November 2017 of 4 kwartaallikse betalings van R6 575-00 per debietorder teen 2 Februarie, 2 April, 2 Julie en 2 Oktober 2017.
 3. Maandelikse betaling van R2 630-00 per tjek vanaf 2 Februarie 2017 tot 2 November 2017.
 4. Maandelikse elektroniese oorbetaling van R2 630-00 in die tjekrekening van Hoër Meisieskool Bloemhof vanaf 2 Februarie 2017 tot 2 November 2017.
 5. Vier kwartaallikse betalings van R6 575-00 per tjek teen 2 Februarie, 2 April, 2 Julie en 2 Oktober 2017.
 6. Vier kwartaallikse elektroniese oorbetalings van R6 575-00 teen 2 Februarie, 2 April, 2 Julie en 2 Oktober 2017.
 7. Let asseblief daarop dat ’n kontantfooi gelykstaande aan ABSA se kontantfooi gehef sal word op enige skoolgeld wat in kontant betaal word.

Bankbesonderhede vir elektroniese oorbetalings:
Bloemhof Skoolfonds, ABSA, Rekeningnommer: 405 915 0105, Takkode 632005
Gebruik asb u dogter se rekeningnommer as verwysing.
Kontak gerus die betaalkantoor indien u onseker is van die Rekeningnommer.

 

LOSIESGELD 2017

Losiesgeld vir 2017 beloop R25 500-00.

BEPALINGS EN VOORWAARDES

 • Losies is streng vooruitbetaalbaar. As ‘n leerder se losies nie betaal is op die eerste dag van ‘n kwartaal nie, sal sy ongelukkig verblyf geweier word/gevra word om dadelik die koshuis te verlaat.
 • Betalings wat deur ‘n ouer/voog aan die skool gemaak word, sal altyd éérs vir die vereffening van skoolgeld aangewend word en daarná vir die delging van losiesgeld, ongeag die toedeling wat deur die
  ouer/voog gemaak word ten opsigte van sodanige betalings.
 • 'n Deposito van R1 500 is, met u dogter se goedkeuring in die koshuis, betaalbaar. Dié deposito word jaarliks oorgedra as bevestiging van die volgende jaar se inwoning. Indien u ná 30 September kanselleer,
  verbeur u die deposito.
 • Losiesgeld vir die jaar is eenmalig betaalbaar voor 15 Februarie 2017. Daar sal wel grasie verleen word vir afbetaling op die volgende wyses:

 

LOSIESGELD 2017MAANDELIKS
(10 maande)
KWARTAALLIKSJAARLIKS
Tjeks betaalbaar aan:
Huis Bloemhof Bedryfsfonds
R2 550-00 R6 375-00 R25 500-00

BETAALWYSES VIR LOSIESGELD

 1. Eenmalige betaling van R24 225-00 voor of op 15 Februarie 2017. Die afslag geld nie in geval van kontantdeposito’s of –betalings.
 2. Betaling per debietorder: 10 maandelikse aftrekkings van R2 550 vanaf 2 Februarie 2017 tot 2 November 2017 of 4 kwartaallikse betalings van R6 375 per debietorder teen 2 Februarie, 2 April, 2 Julie en 2 Oktober 2017.
 3. Maandelikse betaling van R2 550 per tjek vanaf 2 Februarie 2017 tot 2 November 2017.
 4. Maandelikse elektroniese oorbetaling van R2 550 in die tjekrekening van Hoër Meisieskool Bloemhof vanaf 2 Februarie 2017 tot 2 November 2017.
 5. Vier kwartaallikse betalings van R6 375 per tjek of elektronies in die tjekrekening van Hoër Meisieskool Bloemhof teen 2 Februarie, 2 April, 2 Julie en 2 Oktober 2017.
 6. Let asseblief daarop dat ’n kontantfooi gelykstaande aan ABSA se kontantfooi gehef sal word op enige losiesgeld wat in kontant betaal word.

Bankbesonderhede vir elektroniese oorbetalings:
Huis Bloemhof Bedryfsfonds, ABSA, Rekeningnommer: 410 167 808, Takkode: 632005.
Gebruik asb u dogter se Rekeningnommer as verwysing.

Kontak gerus die betaalkantoor indien u onseker is van die Rekeningnommer.

 

InvestecRola MotorsIncredible Connection